Program Škole mudrosti 2019.

Teme škole mudrosti:

 • Rad i povezivanje sa duhovnom esencijom u sebi (sa Orijem);
 • Upoznavanje životnih principa i ljudskog karaktera;
 • Uticaj prošlosti i nasleđenog na naš život;
 • Konstruktivni i destruktivni uticaji našeg duhovnog izvora i unutrašnjeg deteta na naš život;
 • Podsvest, reinkarnacija, karmički uticaji;
 • Uzroci ponašanja, uverenja, energetske blokade;
 • Komunikacija, socijalizacija, međuljudski odnosi;
 • Buđenje intuicije i ličnih moći;
 • Aktivacija energije mudrosti, samoisceljivanje, povezivanje sa životom;
 • Upoznavanje energija prirode, komunikacija i načini njihove upotrebe za samoisceljivanje i pomoć sebi;
YouTube player

Gde i kako se odvija program Škole mudrosti?

Upoznavanje osnovnih principa odvija se putem onlajn edukacije i vebinara. Praktičan rad i transformacijski procesi odvijaju se putem radionica i zajedničkih susreta na terenu jedanput mesečno, u cilju čišćenja blokada, aktivacije lične snage, rada sa podsvešću, dušom, nasleđem. Intenzivniji energetski rad podrazumeva učešće na obredima i višednevnim ritritima na Izviru. Predviđeno je najmanje 8 rituala za aktivaciju energija podrške, ličnog puta, mudrosti, vitalnosti. Fizičko prisustvo na ritualima je poželjno, ali nije uvek neophodno. Preporučuje se učešće na što više tematskih ritrita, intenzivnih revitalizujućih procesa, koji ujedno mogu nadomestiti različite radionice za transformaciju. Minimalna preporuka su ritrit za rad sa genetikom (nasleđem predaka) i ženskom snagom (povezivanje sa životom). Paralelno se preporučuje i individualni rad, putem cikličnih konsultacija sa mudrošću Ifa, kao i Bori ritual za funkcionalnost Orija. Tokom određenih ciklusa Škole mudrosti učimo o energijama prirode, a kao dodatak samostalnom izučavanju u ponudi je literatura (skripte) o pojedinačnim energijama (Orišama).

Dinamika odvijanja Škole mudrosti zavisi od učesnika, kao i od vremenskih i prostornih energetskih uticaja, što zahteva fleksibilnost i mogućnost prilagođavanja programa.

YouTube player

Faze programa

​I: Individualna duhovna esencija unutar nas (unutrašnje bistvo) / Rad sa predodređenim i energija mudrosti

 • Ori – Unutrašnje bistvo
 • Sudbina / Predsudbina
 • Koliko možemo uticati na svoju sudbinu?
 • Ori dobre sreće / Ori loše sreće
 • Odakle dolazimo?
 • Vizija / Misija
 • Ifa, energija murdosti i rada sa predsudbinom
 • Ešu, energija komunikacije i organizacije
 • Energije kojima radimo na omekšavanju Orija: Obatala, Jemanđa.

Predviđeno je 5 video-konferencijskih radionica u trajanju po sat i po vremena.
Paralelni energetski rad i zaključak I faze:
Ritual za energiju Ifa, za podršku kroz celokupan proces odvijanja programa i za aktivaciju individualnih predodređenosti učesnika.

Provera: priziv energije Orija, priziv Ifa.
Pismeni rad i samoanaliza jutarnjeg ispitivanja Orija: – Šta su moje prve misli? Kakva je moja vizija života?

Preporučuju se konsultacije sa mudrošću Ifa za usmerenje i individualni plan rada.
Preporučene skripte: Ori, Ifa.​

II: Vrednosti, planiranje, strategija

 • Životne vrednosti
 • Upoznavanje energije Ešu:​
  • Organizacija i kako je upotrebiti kao asistenta
  • Suru, tolerancije, disciplina i individualnost
 • Planiranje, strategija, vizija
 • Arhetip lovca i rad sa energijama strategije: Ogun, Logun-Ode, Ošosi, Erinle
 • Ogun: dinamika, hrabrost proboj

Predviđeno je 5 video-konferencijskih radionica u trajanju po sat i po vremena.

Praktičan rad: radionice transformacije:
Usklađivanje unutrašnjeg i spoljašnjeg Orija.
Moje podsvesne vrednosti i rad sa njima, reorganizacija.

Rad sa energijom Ešu za individualne granice i preuzimanje kontrole nad svojim životom u svoje ruke.
Ritual za energiju Ešu i energije lova i strategije.

Provera: priziv energije Ešu
Pismeni rad: Ko upravlja mojim životom? Koliko discipline i fokusa imam za svoje ciljeve i viziju?
Moja vizija: dugoročni plan, srednjoročni, kratkoročni i dnevni rad na programiranju Orija.

Preporučene skripte: Ešu, Ogun.

III: Vreme, ciklusi ​

 • Lično vreme, lični ritam
 • Kolektivno vreme, ciklusi dana, nededelje…
 • Životni ciklusi (rođenje, odrastanje, adolescencija, odraslo doba…)
 • Ciklusi naših projekata
 • Da li kasnimo / žurimo u životu?
 • Koliko smo prisutni u sadašnjosti?
 • Zarobljenost u prošlost / prošlost predaka
 • Podsvest i podsvesni obrasci iz našeg ranog doba
 • Uticaj prošlih života, reinkarnacija
 • Upoznavanje energije vremena
 • Upoznavanje energija za zaključivanje ciklusa (Kori, Olođo, Ela…)

Predviđeno je 5 video-konferencijskih radionica u trajanju po sat i po vremena.

Pismeni rad za samoanalizu: Koji projekti su mi ostali nedovršeni u životu? Šta se u mom životu konstantno prekida? U kom ciklusu su moji odnosi, partnerstvo, odnos sa decom, napredak…?

Praktičan rad na kraju I, II i III ciklusa: radionice za transformaciju.
Oslobađanje iz zarobljenosti u prošlosti (time line healing, vraćanje delova duše).
Zaključivanje nezavršenih ciklusa života: invokacija i ritual za energiju Kori.
Energetsko otcepljenje od majke (u procesu rođenja).

​Preporučuju se duhovne konsultacije sa energijom mudrosti Ifa, za izradu individualnog plana rada i razvoja.
Intenzivni dvodnevni novogodšnji ritrit na Izviru (pranje Orija, izrada plana, pranje nogu…)

IV: Prostor i materijalizacija

 • ​Uticaj prostora na naš život
 • Uticaj kolektivnog prostora
 • Šta sami možemo da uradimo za čišćenje prostora
 • Upoznavanje energija koje rade sa prostorom: Onile, Olode
 • Materijalizacija: ideja, projekata
 • Energija Zemlje, Majke Univerzuma, ženski princip
 • Kako odnos sa majkom utiče na ženski princip

Predviđeno je 6 video-konferencijskih radionica u trajanju po sat i po vremena.
Praktičan rad: ritual za Majke Univerzuma i povezivanje sa životom;
radionica čiščenja i aktivacije ženskog principa.

​Preporučuje se dvodnevni ritrit za Izviru na temu ženske snage (za žene i za muškarce)
Preporučene skripte: Iya-mi​

V: Podsvest, međuljudski odnosi, komunikacija

 • Kako se formira i kako funkcioniše podsvest
 • Ponavljajući podsvesni obrasci
 • Međuljudski odnosi i igranje uloga
 • Komunikacija
 • Neve​rbalna komunikacija

Predviđeno je 4-5 video-konferencija u trajanju od po sat i po vremena.

Praktičan rad: radionice za transformaciju podsvesti.

Pismeni rad: Koje uloge ponavljam? Koji obrasci se ponavljaju u mom životu na području emocija, uspeha, socijalizacije?

VI: Genetika, preci i reinkarnacija

 • Uticaj prošlih života
 • Porodično stablo
 • Kolektivna genetika
 • Upoznavanje energija za rad sa precima
 • Egungun, Gelede, Oro, Momo Igunuko, Adamo, Gbogi, Gbongbolo
 • Ritual Sara i šta sami možemo da radimo za pretke

Predviđene su 4 video-konferencijske radionice.

Praktičan rad sa precima: energija koje rade s precima, svi preci, pojedini preci u porodicama
Sara za pretke.
Tri trosatne radionice za rad sa genetikom.

Pismeni rad: Šta se ponavlja u mojoj porodici? Kakve su tendencije po ženskoj, a kakve po muškoj liniji?
Izrada porodičnog stabla.

Trodnevni ritrit za rad sa precima.
Preporučuje se ritual čiščenje 7 generacija

​VII: Spiritulni izvor, socijalizacija i dete u nama

 • Odakle dolazimo: naš duhovni izvor
 • Uticaj našeg spiritualnog društva (egbea) iz paralelnog sveta
 • Paralelni svet (Orun)
 • Paktovi iz prošlih života
 • Radost, talenti i unutrašnje dete
 • Usponi i padovi raspoloženja
 • Samoobećanja i paktovi koji nas odvlače od života
 • Energije za rad s unutrašnjim detetom: Egbe, Kori, Iroko…
 • U kojoj meri smo marionete
 • Socijalizacija
 • Abiku fenomen
 • Konstruktivne i destruktivne sile unutar nas
 • Energija prihvatanja i prihvaćenosti

Predviđeno je 9 video-konferencijskih radionica u trajanju po sat i po vremena.

 • Praktičan rad:
 • Rad sa unutrašnjim detetom;
 • Sinhronizacija deteta, odraslog i roditelja u nama;
 • Ritual za Egbe i ostale energije života, da se više povežemo sa životom ovde i sada;
 • Ritual za prekidanje paktova;
 • Radionica za privlačenje talenata u život;
 • Usvojiti ritual Sara i daritvu za Egbe.

Pismeni rad: Šta sve ne prihvatam? Koliko prihvatam život i ovaj univerzum?
Moja emocionalna stabilnst i samopouzdanje. Energija prekida u mom životu: Gde je konstantan neuspeh i za šta nemam dozvolu? Najveći talenti / najveći strahovi.

Preporučene skripte: Egbe, Odgoj abiku dece, Kori.

VIII: Rad sa energijama prirode

 • ​Upoznavanje energija prirode
 • Voda i vodene Oriše: Ošun, Jemanđa
 • Energije vatre: Ogun, Šango, Akogun, Ewa…
 • Energije Zemlje: Iya-mi, Onile
 • Energije zelenog sveta i isceljivanja: Osoin
 • Životinje snage
 • Energija blagostanja: Ađe
 • Energije promene i uspeha: Oja, Šango…
 • Energije transformacije: Akogun

Predviđeno je od 8 do 10 video-konferencijskih radionica u trajanju po sat i po vremena.

 • Praktičan rad:
 • Ritual za priziv svih energija prirode;
 • Ritual za energiju Šango: za neutralizaciju energije neuspeha i za unošenje sigurnosti;
 • Radionice: otkrivanje životinja snage.

​Preporučene skripte za pojedinačne Oriše.

IX: Emocionalna stabilnost

 • Emocionalna stabilnost
 • Samopouzdanje
 • Samouverenost

Predviđene su 2 do 3 video-konferencijske radionice u trajanju po sat i po vremena.

Pismeni rad: Koliko sam stabilna osoba: u odnosima, na poslu, u drugim životnim područjima?

 • Praktičan rad:
 • Ritual za energije Iya-mi i Gelede, za čiščenje emocionalne nestabilnosti i unošenje slavljenja života.
 • Radionice za čiščenje blokada na području samopouzdanja, uspeha…

X: Rad na ličnoj snazi (praktičan deo)

 • Aktivacija DNK
 • Rad na ličnoj snazi
 • Čišćenje blokada

Praktičan radioničarski rad.

Završni ritrit na Izviru.